A súa historia

A Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP) é a voz unificada das bandas de música populares galegas, unha entidade asociativa con case catro décadas de historia, fundada en 1985. Representamos a case 100 bandas e máis de 7000 persoas federadas, sendo un piar fundamental da rica cultura musical de Galicia.

A nosa misión

Na FGBMP, traballamos arreo para fortalecer as bases das nosas bandas. No corazón da nosa misión está a atención ás preocupacións internas das bandas de música, que son vitais para o seu futuro. Isto inclúe a xestión administrativa, formas de financiamento, reformas organizativas e a dirección das escolas de música. Ademais, perseguimos catro razóns claras:

  1. Transmitir ás institucións públicas galegas a verdadeira magnitude do noso movemento asociativo musical, que abarca case 100 bandas e máis de 7000 músicos e músicas, sen contar cos asociados e xestores non músicos e os alumnos e alumnas das Escolas de Música xestionadas polas Bandas de Música.
  2. Promover un movemento asociativo serio e innovador, con capacidade de xestión e dinamización cidadá, que contribúa á vida social e cultural dos nosos concellos e sexa parte integral da nosa identidade galega.
  3. Implicar á sociedade galega para que valore as bandas de música como máis que simples animadoras de festas. Estamos comprometidos en actualizar a nosa oferta musical, achegándonos ás novas formas culturais e ofrecendo mellores servizos á comunidade.
  4. Traballar a prol da dinamización cultural e lingüística do país, establecendo o galego como idioma vehicular en todas as accións e actividades da entidade.

Os nosos proxectos e eventos

A FGBMP é recoñecida polos seus eventos e proxectos periódicos que enriquecen a vida cultural galega. Entre eles, destacan o ciclo de concertos Música no Camiño, o Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, o Concurso Galego de Composición e o prestixioso Certame Galego de Bandas de Música, que dende 2018 ten alcance internacional.

Educación e formación

Tamén estamos comprometidos coa formación das futuras xeracións de músicos. Promovemos un labor formativo constante e actividades de promoción cultural entre os nosos asociados. Iniciativas como xogos de escape e xornadas sobre empregabilidade nos ámbitos da música enriquecen as habilidades dos nosos músicos e músicas.

A nosa Banda Sinfónica e máis

Desde 2000, a FGBMP conta coa Banda Sinfónica Galega, que representa á entidade no ámbito musical e contribúe á divulgación e promoción da música galega. Ademais, creamos outras formacións, como a Banda Xuvenil Galega e a Banda Sinfónica Feminina, para fomentar a participación e a diversidade na nosa comunidade musical.

Únete a nós

Na Federación Galega de Bandas de Música Populares, entendemos a nosa música como a esencia da nosa identidade galega, pero tamén estamos comprometidos coa combinación única de tradición e innovación. Convidámoste a unirte a nós nesta emocionante viaxe musical e cultural. Xuntos, facemos soar a nosa voz a través da música.

Somos unha parte vital da nosa historia, estamos no presente con enerxía vibrante e miramos cara a un futuro repleto de música e esperanza. A FGBMP está aberta a todos aqueles que aman a música e a cultura galega. Vén e fai parte deste movemento que dá voz á nosa paixón pola música.

Xunta Directiva

Iván Estévez Sabucedo, presidente
José Luis Tielas Santiago, vicepresidente
Iván Maia Boullosa, secretario
Marta García Alvariño, tesoureira
Alfonso Fernández Fernández, vogal
Jorge González Rodríguez, vogal
Jesús Alberto García Medraño, vogal
Iago Foxo Bouza, vogal
Begoña Fragata Paradela, vogal

Estatutos

TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS: DENOMINACIÓN, ÁMBITO, DURACIÓN, DOMICILIO E FINS

Artigo 1.º
1. Ao amparo da Lei de Asociacións, do 24 de decembro de 1964, constitúese a Federación Galega de Bandas de Música Populares.
2. Constituirase tamén unha sección xuvenil, á que se incorporarán asociados e asociadas que cumpran os requisitos establecidos na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor e do Real decreto 397/1988, do 22 de abril, polo que se regula a inscrición rexistral de asociacións xuvenís. Esta sección xuvenil terá autonomía funcional e organización propia para os asuntos especificamente xuvenís.
3. A Federación rexerase polos presentes Estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2.º
1. A Federación fixa o seu domicilio na Rúa das Salvadas, 2A, 15705 Santiago de Compostela, sen prexuízo de que a Xunta Directiva poida acordar, en calquera momento, o cambio a outro lugar, así como establecer as delegacións e representacións que considere máis convenientes.

Artigo 3.º
1. A Federación exercerá fundamentalmente as súas actividades nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Artigo 4.º
1. A Federación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou por causas previstas na lexislación vixente.
2. A Federación gozará de personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, necesaria para o cumprimento dos seus fins.

Artigo 5.º
1. Constitúen os fins principais da Federación:
1.1. Representar, defender e promocionar os intereses sociais e culturais das asociacións que a integran.
1.2. Manter e consolidar os valores artísticos e musicais predominantes na cultura das agrupacións populares.
1.3. Programar as accións necesarias para conseguir melloras sociais.
1.4. Traballar a prol da dinamización cultural e lingüística de Galicia. O idioma oficial da Federación, no que desenvolverá todas as súas actividades, será o galego.
1.5. Organizar un constante labor formativo e de promoción cultural dos seus asociados.
2. Para levar a cabo os seus fins, a Federación poderá organizar as seguintes actividades:
2.1. Impulsar as actividades das asociacións que integran a Federación para promocionalas e apoiar as súas manifestacións e propostas musicais.
2.2. Ser interlocutora e colaboradora das institucións públicas e privadas para a realización das políticas culturais e musicais da Comunidade Autónoma de Galicia
2.3. Colaborar nos festivais, certames e outros actos organizados ou patrocinados por institucións públicas ou privadas
2.4. Celebrar congresos, conferencias ou seminarios para propor solucións ás problemáticas das agrupacións musicais así como medidas de fomento da educación e formación musical.
2.5. Promover e xestionar programas das diferentes Administracións Públicas, colaborar coas Universidades e Centros de Formación e/ou entidades privadas que contribúan co desenvolvemento das entidades asociadas.
2.6. Organizar actividades e programar proxectos para a formación e educación integral da mocidade, fomentando o intercambio e encontros de grupos musicais xuvenís e mesmo creando unha banda, orquestra ou calquera outro grupo de carácter xuvenil da que poidan formar parte os novos músicos da comunidade galega.
2.7. Elaborar e xestionar programas de formación, ben de xeito propio, ben colaborando con outras asociacións culturais, musicais ou do eido artístico.
2.8. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas co turismo
2.9. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas coa terceira idade.
2.10. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas con persoas con diversidade funcional.
2.11. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas co terceiro sector.
2.12. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas coa acción voluntaria e/ou social.
2.13. Promover o intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo, a cooperación entre asociacións, tanto a nivel galego como español e internacional, así como a procura de liñas de actuación conxunta con entidades análogas, nacionais ou internacionais.
2.14. Colaborar co sector público e privado na posta en marcha de proxectos que permitan desenvolver novas actividades relacionadas co mundo musical popular.
2.15. Programar cantas accións sexan necesarias para lograr os obxectivos anteditos.
3. Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

TITULO II: DOS SOCIOS DA FEDERACIÓN

Artigo 6.º
1. Poderán integrar esta Federación todas aquelas asociacións das que dependan agrupacións musicais que non estean subvencionadas na súa totalidade por algún organismo oficial.
2. Poderán ser integrantes da Federación, na súa sección xuvenil, aqueles membros federados da entidade que teñan entre 14 anos cumpridos e 30 sen cumprir.

Artigo 7.º
1. A condición de asociado pérdese por algunha das causas seguintes:
1.1. Vontade propia.
1.2. Incumprimento das obrigas establecidas nestes Estatutos.
1.3. Incumprimento dos acordos adoptados pola Asemblea Xeral ou pola Xunta Directiva na esfera das súas respectivas competencias.
1.4. Incumprimento das obrigas económicas que, para o sostemento da Federación, se teñan establecido.
1.5. Extinción da persoa xurídica.
2. Contra o acordo de expulsión, a Asociación implicada poderá recorrer ante a Asemblea Xeral e, e contra a súa resolución, poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.
3. Cando a baixa se produza por vontade dun asociado, este deberá realizar unha petición escrita cunha antelación de dez días á data de baixa e procederá ao aboamento previo de todas as cotas que teña pendentes.

Artigo 8.º
1. Os asociados teñen os seguintes dereitos:
1.1. Tomar parte nas Asembleas con voz e voto.
1.2. Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos.
1.3. Tomar parte en cantas actividades organice a Federación en cumprimento dos seus fins.
1.4. Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Federación poida obter.
1.5. Ter copia dos Estatutos.
1.6. Ser informados sobre a composición da Xunta Directiva.
1.7. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Federación.
1.8. Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde a mellorar o cumprimento dos fins da Federación.
1.9. Coñecer o estado de contas e ingresos e gastos da Federación todos os anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.

Artigo 9.º
1. Son obrigas dos asociados:
1.1. Acatar o establecido nos presentes Estatutos, os posibles Regulamentos de Réxime Interno e os acordos das Asembleas Xerais.
1.2. Desempeñar os cargos para os que foron elixidos.
1.3. Asistir ás Asembleas Xerais. A non asistencia levará consigo a desvinculación de boa parte da actividade da Federación, sen afectar nunca aos seguros de Responsabilidade Civil e accidentes.
1.4. Aboar as cotas que se establezan.
1.5. Cumprir os acordos da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.
1.7. Compartir as finalidades da Federación e colaborar para a súa consecución.

Artigo 10.º
1. Os asociados poderán pedir a separación temporal por escrito.
2. A Xunta Directiva poderá acordar a separación temporal dun asociado cando se estea tramitando un expediente sancionador ou concorran causas xustificadas que o aconsellen, tales como o atraso no pagamento dalgunha cota ou comportamentos que afecten á boa marcha dalgún dos fins da Federación.

TÍTULO III: DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

Artigo 11.º
1. A dirección e administración da Federación serán exercidas pola Asemblea Xeral e pola Xunta Directiva e o/a Presidente/a.

Artigo 12.º
1. A Asemblea Xeral estará constituída polos representantes de cada unha das Asociacións que formen esta Federación.
2. A Asemblea Xeral, validamente constituída, é o órgano soberano da Federación, e os seus acordos adoptados de conformidade con estes Estatutos, son obrigatorios para todos os integrantes da Federación.

Artigo 13.º
1. As Asembleas Xerais poderán ser ordinarias e extraordinarias.
2. A Asemblea Xeral ordinaria celebrarase unha vez cada ano e a extraordinaria por acordo da Xunta Directiva ou cando o soliciten un vinte por cen dos seus asociados.

Artigo 14.º
1. As Asembleas Xerais ordinarias e extraordinarias convocaranse mediante comunicación do Presidente da Federación a todos os asociados con quince días naturais de antelación á data sinalada para a reunión, expresándose, se procedese, a data e hora en que terá lugar a reunión en segunda convocatoria.
2. A comunicación da convocatoria consignará o lugar, local, data e hora en que deberá celebrarse a Asemblea, e os asuntos que se haberán de tratar segundo a Orde do día, acordada pola Xunta Directiva.
3. A Xunta Directiva, no apartado da rolda de intervencións, recollerá todas as propostas que se formulen polos asociados, mediante petición escrita, tres días antes da data da reunión.
4. Así mesmo, por razóns de urxencia, poderán debaterse cuestións presentadas no curso da reunión, se así o decide un vinte por cen dos asistentes á mesma.

Artigo 15.º
1. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando se encontren representados a metade máis un dos membros que a compoñen, e en segunda calquera que fose o número de asistentes.

Artigo 16.º
1. A presidencia de todas as Asembleas Xerais corresponderá ao Presidente/a da Federación, e en ausencia deste ao Vicepresidente/a.
2. Os acordos que adopte a Asemblea Xeral serano por votación da maioría simple, salvo naqueles casos en que estes Estatutos esixen maioría cualificada.
3. A modalidade das votacións quedará a criterio da propia Asemblea, tendo cada unha das Asociacións dereito a un voto.

Artigo 17.º
1. Os acordos adoptados conforme aos preceptos anteriores obrigarán a todos os asociados, incluso aos non asistentes.
2. As sesións abriranse cando así o determine o Presidente. Seguidamente procederase por parte do Secretario á lectura da Acta da Asemblea anterior que deberá ser aprobada. Posteriormente, o Secretario procederá a presenta a orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose á aprobación nos termos contidos nestes Estatutos, segundo a materia de que se trate.

Artigo 18.º
1. Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da Federación poderán ser recorridos en reposición perante a Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Artigo 19.º
1. Son competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:
1.1. Aprobar a acta da reunión anterior.
1.2. Adoptar acordos relativos á representación, xestión e defensa dos intereses da Federación e das súas integrantes.
1.3. Aprobar os programas e plans de actuación.
1.4. Elixir e revocar os integrantes da Xunta Directiva e ao Presidente da Federación.
1.5. Coñecer a xestión da Xunta Directiva.
1.6. Fixar os medios económicos con que se dotará a esta Federación para o seu normal funcionamento, de conformidade coas propostas que elabore a Xunta Directiva.
1.7. Aprobar os presupostos e liquidacións de contas
1.8. Aprobar a confederación con outras federacións.
1.9. Ratificar a expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.
1.10. Solicitar a declaración de utilidade pública da Federación.
1.11. Aprobar o regulamento de réxime interno da Federación.
1.12. Aprobar ou reformar os Estatutos.
1.13. Acordar a disolución da Federación.
1.14. Coñecer e resolver as reclamacións e recursos formulados polos asociados.

Artigo 20.º
1. Das reunións da Asemblea Xeral levantarase Acta, que será asinada polo Presidente e o Secretario.

Artigo 21.º
1. A Xunta Directiva é o órgano encargado da dirección, goberno e administración da Federación. Estará integrada por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e 3 vogais como mínimo e 7 vogais como máximo, cargos que deberán recaer en integrantes dalgunha asociación que leve polo menos un ano federada.
2. A Xunta Directiva elixirase pola Asemblea Xeral, durando os cargos un período de catro anos, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.
3. Os cargos da Xunta Directiva renovaranse por metade. Na primeira quenda, serán renovados Vicepresidente/a, Tesoreiro/a e tres vogais, e no segundo, ós dous anos seguintes, Presidente/a, Secretario/a e os outros tres vogais.
4. O persoal contratado, se o houber, será nomeado pola Xunta Directiva, que acordará ademais a súa retribución.

Artigo 22.º
1. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva non serán gratificados, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa Federación. As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola Federación.

Artigo 23.º
1. A Xunta Directiva reunirase en sesión ordinaria, cando menos, unha vez ao trimestre. Tamén se reunirá en sesión extraordinaria nos casos en que o solicite a terceira parte dos seus compoñentes, ou o decida o Presidente pola súa propia iniciativa.
2. O Presidente da Xunta Directiva convocará os seus membros, sempre que sexa posible, con oito días naturais de antelación á data fixada para a reunión, con remisión da Orde do Día comprensiva dos asuntos a tratar. Por razóns de urxencia poderanse tratar asuntos non contidos na mesma.

Artigo 24.º
1. A Xunta Directiva considerarase validamente constituída cando concorran á reunión metade máis un dos seus membros. Será presidida polo Presidente e, na súa ausencia, polo Vicepresidente ou o Secretario, por esta orde, e, a falta de ambos, polo membro da Xunta que teña máis idade.
2. Para a adopción de acordos requirirase o voto favorable da metade máis un dos membros da Xunta Directiva asistentes.
3. As discusións e acordos das sesións, tanto ordinarias como extraordinarias da Xunta Directiva, faranse constar en Actas que serán asinadas polo Presidente e o Secretario.

Artigo 25.º
1. Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de solicitar das mesmas as informacións necesarias. Formarán parte, ademais, das ditas comisións o número de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.
2. Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva poderá acordar que as comisións se desdobren en subcomisións.

Artigo 26.º
1. A Xunta Directiva terá as seguintes facultades e funcións:
1.1. Executar e cumprir os acordos da Asemblea Xeral.
1.2. Realizar e dirixir as actividades da Federación necesarias para o exercicio e desenvolvemento dos seus fins.
1.3. Propoñer á Asemblea Xeral os programas de actuación xeral e específicos e realizar os xa aprobados dando conta do seu cumprimento á Asemblea Xeral.
1.4. Elixir entre os seus compoñentes ao Vicepresidente, Secretario e Tesoureiro da Federación, así como aos seus respectivos suplentes, libre e secretamente.
1.5. Presentar á Asemblea Xeral os presupostos, balances e liquidacións de contas e propostas de cotas para a súa aprobación.
1.6. Elaborar a Memoria Anual de actividades, someténdoa para a súa aprobación á Asemblea Xeral.
1.7. Decidir en materia de cobros e ordenación de pagamentos e ordenación de libramentos.
1.8. Inspeccionar e velar polo normal funcionamento dos servizos.
1.9. Inspeccionar a contabilidade, así como a mecánica de cobros e pagamentos, sen prexuízo das facultades do Tesoureiro.
1.10. Adoptar acordos referentes á contratación de bens e servizos, exercendo accións e outorgamento de poderes.
1.11. Realizar informes e estudos de interese para os asociados.
1.12. En casos de extrema urxencia, adoptar decisións sobre asuntos cuxa competencia corresponde á Asemblea Xeral convocando de inmediato a reunión da mesma e dar conta destas decisións.
1.13. Designar as Comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da Federación.
1.14. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da Federación.

Artigo 27.º
1. O Presidente da Federación será elixido e revocado do seu mandato pola Asemblea Xeral. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Artigo 28.º
1. Son funcións e atribucións do Presidente:
1.1. Presidir e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixir as deliberacións dunha e outra, decidindo con voto de calidade, en caso de empate.
1.2. Representar á Federación, subscribir contratos e outorgar poderes e executar toda clase de accións, coa debida autorización da Xunta Directiva.
1.3. Render anualmente informe da súa actuación e da Xunta Directiva.
1.4. Propoñer á Xunta Directiva o nomeamento de cargos técnicos que sexan necesarios para as actividades da Federación.
1.5. Asinar as actas, certificados, pagamentos e outros documentos da Federación xunto co Secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

Artigo 29.º
1. O Vicepresidente da Federación, que será elixido pola Asemblea Xeral, serao desta e da Xunta Directiva.
2. Substituirá ao Presidente nas súas ausencias, e se se producise a vacante deste, desempeñará a vacante da presidencia en tanto se realiza unha nova elección.

Artigo 30.º
1. O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á Federación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente, levará a contabilidade da Federación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos federativos, participando en todas as operacións de orde económica.
2. O Tesoureiro ten a obriga de proceder ao peche do exercicio orzamentario antes do 31 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da Federación nos quince días anteriores á celebración da Asemblea ordinaria.

Artigo 31.º
1. O Secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notificar as convocatorias, custodiar as actas e expedir certificacións destas co visto e prace do Presidente.
2. Ao Secretario correspóndelle tamén levar o inventario dos bens da Federación.
3. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do Secretario, o Presidente designará entre os vocais a un que desenvolva esta función.

Artigo 32.º
1. Os Vocais, no número que determine a Asemblea Xeral, terán as seguintes atribucións:
1.1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
1.2. Desempeñar os traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

Artigo 33.º
1. A Xunta Directiva poderá cesar da súa función aos seus membros por algunha das seguintes causas:
1.1. Falecemento ou incapacitación.
1.2. Finalización do prazo para o que fora elixido.
1.3. Renuncia voluntaria.
1.4. Incompatibilidade nos supostos establecidos nos Estatutos.
1.5. Acordo da Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva, de acordo co expediente redactado polo poñente designado ao efecto pola Xunta Directiva, no que preceptivamente se escoitará ao interesado, motivado pola súa conduta irregular, causa grave de indignidade ou calquera outra circunstancia grave que se estime.
1.6. Non acudir, sen previa xustificación, ás reunións para as que fose convocado en tempo e forma durante o período superior a seis meses.
1.7. Atoparse en proceso xudicial por causas que afecten ao regular funcionamento da Federación.
2. A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó día do sucesor
3. As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.

TÍTULO IV: RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 34.º
1. A Federación no momento de iniciar as súas actividades non dispón de patrimonio propio.

Artigo 35.º
1. A Federación manterase dos seguintes recursos:
1.1. Cotas dos asociados.
1.2. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
1.3. Vendas de bens e valores.
1.4. Ingresos procedentes do desenvolvemento das actividades da Federación.
1.5. Calquera outro recurso obtido de conformidade coas disposicións legais e preceptos estatutarios.
2. Por cada exercicio económico, que coincidirá co ano natural, formarase o orzamento ordinario de ingresos e gastos, con suxeición ás normas contidas nos presentes Estatutos.

Artigo 36.º
1. A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a atender as necesidades da Federación.

Artigo 37.º
1. Anualmente, con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos asociados durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas.
2. O Tesoureiro coidará da conservación de todos os fondos da forma que lle dispoña a Xunta Directiva e asinará todos os documentos de cobros e pagamentos.
3. A Asemblea Xeral arbitrará as medidas necesarias para que os asociados poidan coñecer a situación económica da Federación.
4. As cotas acórdanse pola Asemblea Xeral ordinaria a proposta da Xunta Directiva, non sendo reintegrables en ningún caso e dedicándose a atender as necesidades da Federación.

Artigo 38.º
1. Para a disposición de fondos das contas que a Federación ten nas entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do Presidente e do Tesoureiro.

TÍTULO V: DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Artigo 39.º
1. O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes Estatutos, non podendo ir en ningún caso en contra do estipulado nos mesmos; en todo caso, o funcionamento interno da Federación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

TÍTULO VI: DISOLUCIÓN DA FEDERACIÓN

Artigo 40.º
1. A Federación disolverase polas seguintes causas:
1.1. Por vontade dos asociados, acordada polas dúas terceiras partes dos mesmos.
1.2. Por outras causas determinadas legalmente.
1.3. Por sentencia xudicial.
2. No acordo de disolución establecerase o destino que se deba dar aos bens, dereitos, instalacións e servizos da Federación que puideran quedar despois de atendidas as obrigas pendentes.

Artigo 41.º
1. O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra Federación non lucrativa e inscrita na Comunidade Autónoma que teña iguais ou similares fins que os desta Federación

Artigo 42.º
1. De non acordarse outra cousa pola Asemblea Xeral actuarán de liquidadores os membros da Xunta Directiva.

TÍTULO VII: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artigo 43.º
1. Os presentes Estatutos poderán ser modificados en virtude do acordo da Asemblea Xeral, co voto favorable da metade máis un dos membros que a compoñen.
2. O proxecto de modificación será posto a disposición de todos os membros da Federación, cunha antelación mínima de vinte días á reunión da Asemblea Xeral.

//

Disposición derogatoria. Estes estatutos derrogan os aprobados en Asemblea Xeral de 22/02/2003 – estatutos visados o 29/04/2004 co nº de rexistro 2004/000104-2(SC), e todos os acordos de Xunta Directiva así como calquera outra disposición que os contradiga.

//

Disposición adicional.En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos se aplicará a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demais disposicións complementarias.

Dilixencia para facer constar que os presentes estatutos quedan redactados conforme ás modificacións aprobadas na Asemblea xeral extraordinaria celebrada en data 13/04/2019 e coas maiorías previstas nos estatutos da asociación.

En Santiago, a 11 de maio de 2019

O secretario Visto e prace, o presidente
Asdo: Marcelino Fernández Vázquez Asdo: Iván Estévez Sabucedo

A súa historia

A Federación Galega de Bandas de Música Populares (FGBMP) é a voz unificada das bandas de música populares galegas, unha entidade asociativa con case catro décadas de historia, fundada en 1985. Representamos a case 100 bandas e máis de 7000 persoas federadas, sendo un piar fundamental da rica cultura musical de Galicia.

A nosa misión

Na FGBMP, traballamos arreo para fortalecer as bases das nosas bandas. No corazón da nosa misión está a atención ás preocupacións internas das bandas de música, que son vitais para o seu futuro. Isto inclúe a xestión administrativa, formas de financiamento, reformas organizativas e a dirección das escolas de música. Ademais, perseguimos catro razóns claras:

  1. Transmitir ás institucións públicas galegas a verdadeira magnitude do noso movemento asociativo musical, que abarca case 1000 bandas e máis de 7000 músicos e músicas, sen contar cos asociados e xestores non músicos e os alumnos e alumnas das Escolas de Música xestionadas polas Bandas de Música.
  2. Promover un movemento asociativo serio e innovador, con capacidade de xestión e dinamización cidadá, que contribúa á vida social e cultural dos nosos concellos e sexa parte integral da nosa identidade galega.
  3. Implicar á sociedade galega para que valore as bandas de música como máis que simples animadoras de festas. Estamos comprometidos en actualizar a nosa oferta musical, achegándonos ás novas formas culturais e ofrecendo mellores servizos á comunidade.
  4. Traballar a prol da dinamización cultural e lingüística do país, establecendo o galego como idioma vehicular en todas as accións e actividades da entidade.

Os nosos proxectos e eventos

A FGBMP é recoñecida polos seus eventos e proxectos periódicos que enriquecen a vida cultural galega. Entre eles, destacan o ciclo de concertos Música no Camiño, o Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, o Concurso Galego de Composición e o prestixioso Certame Galego de Bandas de Música, que dende 2018 ten alcance internacional.

Educación e formación

Tamén estamos comprometidos coa formación das futuras xeracións de músicos. Promovemos un labor formativo constante e actividades de promoción cultural entre os nosos asociados. Iniciativas como xogos de escape e xornadas sobre empregabilidade nos ámbitos da música enriquecen as habilidades dos nosos músicos e músicas.

A nosa Banda Sinfónica e máis

Desde 2000, a FGBMP conta coa Banda Sinfónica Galega, que representa á entidade no ámbito musical e contribúe á divulgación e promoción da música galega. Ademais, creamos outras formacións, como a Banda Xuvenil Galega e a Banda Sinfónica Feminina, para fomentar a participación e a diversidade na nosa comunidade musical.

Únete a nós

Na Federación Galega de Bandas de Música Populares, entendemos a nosa música como a esencia da nosa identidade galega, pero tamén estamos comprometidos coa combinación única de tradición e innovación. Convidámoste a unirte a nós nesta emocionante viaxe musical e cultural. Xuntos, facemos soar a nosa voz a través da música.

Somos unha parte vital da nosa historia, estamos no presente con enerxía vibrante e miramos cara a un futuro repleto de música e esperanza. A FGBMP está aberta a todos aqueles que aman a música e a cultura galega. Vén e fai parte deste movemento que dá voz á nosa paixón pola música.

Xunta Directiva

Iván Estévez Sabucedo, presidente
José Luis Tielas Santiago, vicepresidente
Iván Maia Boullosa, secretario
Marta García Alvariño, tesoureira
Alfonso Fernández Fernández, vogal
Jorge González Rodríguez, vogal
Jesús Alberto García Medraño, vogal
Iago Foxo Bouza, vogal
Begoña Fragata Paradela, vogal

Estatutos

TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS: DENOMINACIÓN, ÁMBITO, DURACIÓN, DOMICILIO E FINS

Artigo 1.º
1. Ao amparo da Lei de Asociacións, do 24 de decembro de 1964, constitúese a Federación Galega de Bandas de Música Populares.
2. Constituirase tamén unha sección xuvenil, á que se incorporarán asociados e asociadas que cumpran os requisitos establecidos na Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor e do Real decreto 397/1988, do 22 de abril, polo que se regula a inscrición rexistral de asociacións xuvenís. Esta sección xuvenil terá autonomía funcional e organización propia para os asuntos especificamente xuvenís.
3. A Federación rexerase polos presentes Estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2.º
1. A Federación fixa o seu domicilio na Rúa das Salvadas, 2A, 15705 Santiago de Compostela, sen prexuízo de que a Xunta Directiva poida acordar, en calquera momento, o cambio a outro lugar, así como establecer as delegacións e representacións que considere máis convenientes.

Artigo 3.º
1. A Federación exercerá fundamentalmente as súas actividades nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Artigo 4.º
1. A Federación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes Estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou por causas previstas na lexislación vixente.
2. A Federación gozará de personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, necesaria para o cumprimento dos seus fins.

Artigo 5.º
1. Constitúen os fins principais da Federación:
1.1. Representar, defender e promocionar os intereses sociais e culturais das asociacións que a integran.
1.2. Manter e consolidar os valores artísticos e musicais predominantes na cultura das agrupacións populares.
1.3. Programar as accións necesarias para conseguir melloras sociais.
1.4. Traballar a prol da dinamización cultural e lingüística de Galicia. O idioma oficial da Federación, no que desenvolverá todas as súas actividades, será o galego.
1.5. Organizar un constante labor formativo e de promoción cultural dos seus asociados.
2. Para levar a cabo os seus fins, a Federación poderá organizar as seguintes actividades:
2.1. Impulsar as actividades das asociacións que integran a Federación para promocionalas e apoiar as súas manifestacións e propostas musicais.
2.2. Ser interlocutora e colaboradora das institucións públicas e privadas para a realización das políticas culturais e musicais da Comunidade Autónoma de Galicia
2.3. Colaborar nos festivais, certames e outros actos organizados ou patrocinados por institucións públicas ou privadas
2.4. Celebrar congresos, conferencias ou seminarios para propor solucións ás problemáticas das agrupacións musicais así como medidas de fomento da educación e formación musical.
2.5. Promover e xestionar programas das diferentes Administracións Públicas, colaborar coas Universidades e Centros de Formación e/ou entidades privadas que contribúan co desenvolvemento das entidades asociadas.
2.6. Organizar actividades e programar proxectos para a formación e educación integral da mocidade, fomentando o intercambio e encontros de grupos musicais xuvenís e mesmo creando unha banda, orquestra ou calquera outro grupo de carácter xuvenil da que poidan formar parte os novos músicos da comunidade galega.
2.7. Elaborar e xestionar programas de formación, ben de xeito propio, ben colaborando con outras asociacións culturais, musicais ou do eido artístico.
2.8. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas co turismo
2.9. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas coa terceira idade.
2.10. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas con persoas con diversidade funcional.
2.11. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas co terceiro sector.
2.12. Coordinar, colaborar, promover e desenvolver actividades e programas relacionadas coa acción voluntaria e/ou social.
2.13. Promover o intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo, a cooperación entre asociacións, tanto a nivel galego como español e internacional, así como a procura de liñas de actuación conxunta con entidades análogas, nacionais ou internacionais.
2.14. Colaborar co sector público e privado na posta en marcha de proxectos que permitan desenvolver novas actividades relacionadas co mundo musical popular.
2.15. Programar cantas accións sexan necesarias para lograr os obxectivos anteditos.
3. Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ó cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

TITULO II: DOS SOCIOS DA FEDERACIÓN

Artigo 6.º
1. Poderán integrar esta Federación todas aquelas asociacións das que dependan agrupacións musicais que non estean subvencionadas na súa totalidade por algún organismo oficial.
2. Poderán ser integrantes da Federación, na súa sección xuvenil, aqueles membros federados da entidade que teñan entre 14 anos cumpridos e 30 sen cumprir.

Artigo 7.º
1. A condición de asociado pérdese por algunha das causas seguintes:
1.1. Vontade propia.
1.2. Incumprimento das obrigas establecidas nestes Estatutos.
1.3. Incumprimento dos acordos adoptados pola Asemblea Xeral ou pola Xunta Directiva na esfera das súas respectivas competencias.
1.4. Incumprimento das obrigas económicas que, para o sostemento da Federación, se teñan establecido.
1.5. Extinción da persoa xurídica.
2. Contra o acordo de expulsión, a Asociación implicada poderá recorrer ante a Asemblea Xeral e, e contra a súa resolución, poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.
3. Cando a baixa se produza por vontade dun asociado, este deberá realizar unha petición escrita cunha antelación de dez días á data de baixa e procederá ao aboamento previo de todas as cotas que teña pendentes.

Artigo 8.º
1. Os asociados teñen os seguintes dereitos:
1.1. Tomar parte nas Asembleas con voz e voto.
1.2. Poder elixir e ser elixidos para cargos directivos.
1.3. Tomar parte en cantas actividades organice a Federación en cumprimento dos seus fins.
1.4. Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Federación poida obter.
1.5. Ter copia dos Estatutos.
1.6. Ser informados sobre a composición da Xunta Directiva.
1.7. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Federación.
1.8. Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva en orde a mellorar o cumprimento dos fins da Federación.
1.9. Coñecer o estado de contas e ingresos e gastos da Federación todos os anos, así como o desenvolvemento da súa actividade.

Artigo 9.º
1. Son obrigas dos asociados:
1.1. Acatar o establecido nos presentes Estatutos, os posibles Regulamentos de Réxime Interno e os acordos das Asembleas Xerais.
1.2. Desempeñar os cargos para os que foron elixidos.
1.3. Asistir ás Asembleas Xerais. A non asistencia levará consigo a desvinculación de boa parte da actividade da Federación, sen afectar nunca aos seguros de Responsabilidade Civil e accidentes.
1.4. Aboar as cotas que se establezan.
1.5. Cumprir os acordos da Asemblea Xeral e da Xunta Directiva.
1.7. Compartir as finalidades da Federación e colaborar para a súa consecución.

Artigo 10.º
1. Os asociados poderán pedir a separación temporal por escrito.
2. A Xunta Directiva poderá acordar a separación temporal dun asociado cando se estea tramitando un expediente sancionador ou concorran causas xustificadas que o aconsellen, tales como o atraso no pagamento dalgunha cota ou comportamentos que afecten á boa marcha dalgún dos fins da Federación.

TÍTULO III: DOS ÓRGANOS DE GOBERNO

Artigo 11.º
1. A dirección e administración da Federación serán exercidas pola Asemblea Xeral e pola Xunta Directiva e o/a Presidente/a.

Artigo 12.º
1. A Asemblea Xeral estará constituída polos representantes de cada unha das Asociacións que formen esta Federación.
2. A Asemblea Xeral, validamente constituída, é o órgano soberano da Federación, e os seus acordos adoptados de conformidade con estes Estatutos, son obrigatorios para todos os integrantes da Federación.

Artigo 13.º
1. As Asembleas Xerais poderán ser ordinarias e extraordinarias.
2. A Asemblea Xeral ordinaria celebrarase unha vez cada ano e a extraordinaria por acordo da Xunta Directiva ou cando o soliciten un vinte por cen dos seus asociados.

Artigo 14.º
1. As Asembleas Xerais ordinarias e extraordinarias convocaranse mediante comunicación do Presidente da Federación a todos os asociados con quince días naturais de antelación á data sinalada para a reunión, expresándose, se procedese, a data e hora en que terá lugar a reunión en segunda convocatoria.
2. A comunicación da convocatoria consignará o lugar, local, data e hora en que deberá celebrarse a Asemblea, e os asuntos que se haberán de tratar segundo a Orde do día, acordada pola Xunta Directiva.
3. A Xunta Directiva, no apartado da rolda de intervencións, recollerá todas as propostas que se formulen polos asociados, mediante petición escrita, tres días antes da data da reunión.
4. Así mesmo, por razóns de urxencia, poderán debaterse cuestións presentadas no curso da reunión, se así o decide un vinte por cen dos asistentes á mesma.

Artigo 15.º
1. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando se encontren representados a metade máis un dos membros que a compoñen, e en segunda calquera que fose o número de asistentes.

Artigo 16.º
1. A presidencia de todas as Asembleas Xerais corresponderá ao Presidente/a da Federación, e en ausencia deste ao Vicepresidente/a.
2. Os acordos que adopte a Asemblea Xeral serano por votación da maioría simple, salvo naqueles casos en que estes Estatutos esixen maioría cualificada.
3. A modalidade das votacións quedará a criterio da propia Asemblea, tendo cada unha das Asociacións dereito a un voto.

Artigo 17.º
1. Os acordos adoptados conforme aos preceptos anteriores obrigarán a todos os asociados, incluso aos non asistentes.
2. As sesións abriranse cando así o determine o Presidente. Seguidamente procederase por parte do Secretario á lectura da Acta da Asemblea anterior que deberá ser aprobada. Posteriormente, o Secretario procederá a presenta a orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose á aprobación nos termos contidos nestes Estatutos, segundo a materia de que se trate.

Artigo 18.º
1. Os acordos que vaian contra estes Estatutos ou infrinxan os fins da Federación poderán ser recorridos en reposición perante a Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Artigo 19.º
1. Son competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:
1.1. Aprobar a acta da reunión anterior.
1.2. Adoptar acordos relativos á representación, xestión e defensa dos intereses da Federación e das súas integrantes.
1.3. Aprobar os programas e plans de actuación.
1.4. Elixir e revocar os integrantes da Xunta Directiva e ao Presidente da Federación.
1.5. Coñecer a xestión da Xunta Directiva.
1.6. Fixar os medios económicos con que se dotará a esta Federación para o seu normal funcionamento, de conformidade coas propostas que elabore a Xunta Directiva.
1.7. Aprobar os presupostos e liquidacións de contas
1.8. Aprobar a confederación con outras federacións.
1.9. Ratificar a expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.
1.10. Solicitar a declaración de utilidade pública da Federación.
1.11. Aprobar o regulamento de réxime interno da Federación.
1.12. Aprobar ou reformar os Estatutos.
1.13. Acordar a disolución da Federación.
1.14. Coñecer e resolver as reclamacións e recursos formulados polos asociados.

Artigo 20.º
1. Das reunións da Asemblea Xeral levantarase Acta, que será asinada polo Presidente e o Secretario.

Artigo 21.º
1. A Xunta Directiva é o órgano encargado da dirección, goberno e administración da Federación. Estará integrada por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesoureiro/a e 3 vogais como mínimo e 7 vogais como máximo, cargos que deberán recaer en integrantes dalgunha asociación que leve polo menos un ano federada.
2. A Xunta Directiva elixirase pola Asemblea Xeral, durando os cargos un período de catro anos, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.
3. Os cargos da Xunta Directiva renovaranse por metade. Na primeira quenda, serán renovados Vicepresidente/a, Tesoreiro/a e tres vogais, e no segundo, ós dous anos seguintes, Presidente/a, Secretario/a e os outros tres vogais.
4. O persoal contratado, se o houber, será nomeado pola Xunta Directiva, que acordará ademais a súa retribución.

Artigo 22.º
1. Os cargos que compoñen a Xunta Directiva non serán gratificados, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa Federación. As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola Federación.

Artigo 23.º
1. A Xunta Directiva reunirase en sesión ordinaria, cando menos, unha vez ao trimestre. Tamén se reunirá en sesión extraordinaria nos casos en que o solicite a terceira parte dos seus compoñentes, ou o decida o Presidente pola súa propia iniciativa.
2. O Presidente da Xunta Directiva convocará os seus membros, sempre que sexa posible, con oito días naturais de antelación á data fixada para a reunión, con remisión da Orde do Día comprensiva dos asuntos a tratar. Por razóns de urxencia poderanse tratar asuntos non contidos na mesma.

Artigo 24.º
1. A Xunta Directiva considerarase validamente constituída cando concorran á reunión metade máis un dos seus membros. Será presidida polo Presidente e, na súa ausencia, polo Vicepresidente ou o Secretario, por esta orde, e, a falta de ambos, polo membro da Xunta que teña máis idade.
2. Para a adopción de acordos requirirase o voto favorable da metade máis un dos membros da Xunta Directiva asistentes.
3. As discusións e acordos das sesións, tanto ordinarias como extraordinarias da Xunta Directiva, faranse constar en Actas que serán asinadas polo Presidente e o Secretario.

Artigo 25.º
1. Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de solicitar das mesmas as informacións necesarias. Formarán parte, ademais, das ditas comisións o número de vocais que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.
2. Cando as necesidades o aconsellen, a Xunta Directiva poderá acordar que as comisións se desdobren en subcomisións.

Artigo 26.º
1. A Xunta Directiva terá as seguintes facultades e funcións:
1.1. Executar e cumprir os acordos da Asemblea Xeral.
1.2. Realizar e dirixir as actividades da Federación necesarias para o exercicio e desenvolvemento dos seus fins.
1.3. Propoñer á Asemblea Xeral os programas de actuación xeral e específicos e realizar os xa aprobados dando conta do seu cumprimento á Asemblea Xeral.
1.4. Elixir entre os seus compoñentes ao Vicepresidente, Secretario e Tesoureiro da Federación, así como aos seus respectivos suplentes, libre e secretamente.
1.5. Presentar á Asemblea Xeral os presupostos, balances e liquidacións de contas e propostas de cotas para a súa aprobación.
1.6. Elaborar a Memoria Anual de actividades, someténdoa para a súa aprobación á Asemblea Xeral.
1.7. Decidir en materia de cobros e ordenación de pagamentos e ordenación de libramentos.
1.8. Inspeccionar e velar polo normal funcionamento dos servizos.
1.9. Inspeccionar a contabilidade, así como a mecánica de cobros e pagamentos, sen prexuízo das facultades do Tesoureiro.
1.10. Adoptar acordos referentes á contratación de bens e servizos, exercendo accións e outorgamento de poderes.
1.11. Realizar informes e estudos de interese para os asociados.
1.12. En casos de extrema urxencia, adoptar decisións sobre asuntos cuxa competencia corresponde á Asemblea Xeral convocando de inmediato a reunión da mesma e dar conta destas decisións.
1.13. Designar as Comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da Federación.
1.14. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da Federación.

Artigo 27.º
1. O Presidente da Federación será elixido e revocado do seu mandato pola Asemblea Xeral. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

Artigo 28.º
1. Son funcións e atribucións do Presidente:
1.1. Presidir e levantar as sesións que celebre a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral, dirixir as deliberacións dunha e outra, decidindo con voto de calidade, en caso de empate.
1.2. Representar á Federación, subscribir contratos e outorgar poderes e executar toda clase de accións, coa debida autorización da Xunta Directiva.
1.3. Render anualmente informe da súa actuación e da Xunta Directiva.
1.4. Propoñer á Xunta Directiva o nomeamento de cargos técnicos que sexan necesarios para as actividades da Federación.
1.5. Asinar as actas, certificados, pagamentos e outros documentos da Federación xunto co Secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

Artigo 29.º
1. O Vicepresidente da Federación, que será elixido pola Asemblea Xeral, serao desta e da Xunta Directiva.
2. Substituirá ao Presidente nas súas ausencias, e se se producise a vacante deste, desempeñará a vacante da presidencia en tanto se realiza unha nova elección.

Artigo 30.º
1. O Tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á Federación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o Presidente, levará a contabilidade da Federación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos federativos, participando en todas as operacións de orde económica.
2. O Tesoureiro ten a obriga de proceder ao peche do exercicio orzamentario antes do 31 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da Federación nos quince días anteriores á celebración da Asemblea ordinaria.

Artigo 31.º
1. O Secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notificar as convocatorias, custodiar as actas e expedir certificacións destas co visto e prace do Presidente.
2. Ao Secretario correspóndelle tamén levar o inventario dos bens da Federación.
3. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do Secretario, o Presidente designará entre os vocais a un que desenvolva esta función.

Artigo 32.º
1. Os Vocais, no número que determine a Asemblea Xeral, terán as seguintes atribucións:
1.1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
1.2. Desempeñar os traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

Artigo 33.º
1. A Xunta Directiva poderá cesar da súa función aos seus membros por algunha das seguintes causas:
1.1. Falecemento ou incapacitación.
1.2. Finalización do prazo para o que fora elixido.
1.3. Renuncia voluntaria.
1.4. Incompatibilidade nos supostos establecidos nos Estatutos.
1.5. Acordo da Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva, de acordo co expediente redactado polo poñente designado ao efecto pola Xunta Directiva, no que preceptivamente se escoitará ao interesado, motivado pola súa conduta irregular, causa grave de indignidade ou calquera outra circunstancia grave que se estime.
1.6. Non acudir, sen previa xustificación, ás reunións para as que fose convocado en tempo e forma durante o período superior a seis meses.
1.7. Atoparse en proceso xudicial por causas que afecten ao regular funcionamento da Federación.
2. A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ó día do sucesor
3. As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisionalmente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.

TÍTULO IV: RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 34.º
1. A Federación no momento de iniciar as súas actividades non dispón de patrimonio propio.

Artigo 35.º
1. A Federación manterase dos seguintes recursos:
1.1. Cotas dos asociados.
1.2. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
1.3. Vendas de bens e valores.
1.4. Ingresos procedentes do desenvolvemento das actividades da Federación.
1.5. Calquera outro recurso obtido de conformidade coas disposicións legais e preceptos estatutarios.
2. Por cada exercicio económico, que coincidirá co ano natural, formarase o orzamento ordinario de ingresos e gastos, con suxeición ás normas contidas nos presentes Estatutos.

Artigo 36.º
1. A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a atender as necesidades da Federación.

Artigo 37.º
1. Anualmente, con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos asociados durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas.
2. O Tesoureiro coidará da conservación de todos os fondos da forma que lle dispoña a Xunta Directiva e asinará todos os documentos de cobros e pagamentos.
3. A Asemblea Xeral arbitrará as medidas necesarias para que os asociados poidan coñecer a situación económica da Federación.
4. As cotas acórdanse pola Asemblea Xeral ordinaria a proposta da Xunta Directiva, non sendo reintegrables en ningún caso e dedicándose a atender as necesidades da Federación.

Artigo 38.º
1. Para a disposición de fondos das contas que a Federación ten nas entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do Presidente e do Tesoureiro.

TÍTULO V: DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Artigo 39.º
1. O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes Estatutos, non podendo ir en ningún caso en contra do estipulado nos mesmos; en todo caso, o funcionamento interno da Federación estará sometido ao ordenamento xurisdicional civil.

TÍTULO VI: DISOLUCIÓN DA FEDERACIÓN

Artigo 40.º
1. A Federación disolverase polas seguintes causas:
1.1. Por vontade dos asociados, acordada polas dúas terceiras partes dos mesmos.
1.2. Por outras causas determinadas legalmente.
1.3. Por sentencia xudicial.
2. No acordo de disolución establecerase o destino que se deba dar aos bens, dereitos, instalacións e servizos da Federación que puideran quedar despois de atendidas as obrigas pendentes.

Artigo 41.º
1. O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra Federación non lucrativa e inscrita na Comunidade Autónoma que teña iguais ou similares fins que os desta Federación

Artigo 42.º
1. De non acordarse outra cousa pola Asemblea Xeral actuarán de liquidadores os membros da Xunta Directiva.

TÍTULO VII: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Artigo 43.º
1. Os presentes Estatutos poderán ser modificados en virtude do acordo da Asemblea Xeral, co voto favorable da metade máis un dos membros que a compoñen.
2. O proxecto de modificación será posto a disposición de todos os membros da Federación, cunha antelación mínima de vinte días á reunión da Asemblea Xeral.

//

Disposición derogatoria. Estes estatutos derrogan os aprobados en Asemblea Xeral de 22/02/2003 – estatutos visados o 29/04/2004 co nº de rexistro 2004/000104-2(SC), e todos os acordos de Xunta Directiva así como calquera outra disposición que os contradiga.

//

Disposición adicional.En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos se aplicará a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e demais disposicións complementarias.

Dilixencia para facer constar que os presentes estatutos quedan redactados conforme ás modificacións aprobadas na Asemblea xeral extraordinaria celebrada en data 13/04/2019 e coas maiorías previstas nos estatutos da asociación.

En Santiago, a 11 de maio de 2019

O secretario Visto e prace, o presidente
Asdo: Marcelino Fernández Vázquez Asdo: Iván Estévez Sabucedo