FICHA DE CAMBIO DE BANDA

ATENCIÓN: Asegúrese de que todos os datos introducidos nesta ficha son veraces e actuais. A responsabilidade dunha posible falsidade documental recaería exclusivamente na persoa que introduza os datos e na directiva da Banda correspondente.

Benvido/a á Ficha de solicitude de cambio de banda no censo da FGBMP. Por favor, teña en conta que todos os campos sinalados cun asterisco (*) son obrigatorios. Ademais, asegúrese de que coñece as bases do Certame de Bandas da FGBMP, dispoñibles na pestana "Certame" desta páxina web.


Prevese que este formulario o cubra o secretario da Banda de Música correspondente ou unha persoa autorizada polo equipo directivo ou a Asociación que a sustenta. Para solicitar o cambio de banda dunha persoa nesta ficha necesitará o código da banda e a sinatura, así como unha versión dixital ou escaneada do DNI/NIE (ou, se non fose posible, do Pasaporte/Libro de familia) e unha fotografía recente do/a interesado/a.


Teña en conta que o cambio de banda suporá a imposibilidade de participar como músico propio da nova banda no periodo de un ano en calquera certame que se rexa polo Regulamento para certames competitivos da FGBMP (aínda que si que podería como reforzo). Asegúres, ademais, da veracidade dos datos que introduce.


Ao finalizar este proceso, enviarase un correo de verificación que deben premer tanto o/a interesado/a (e seus titores legais, en caso de que sexa menor) como a propia Banda, para que a solicitude de baixa se considere aceptada. O prazo para esta confirmación é dunha semana. Os datos introducidos someteranse a revisión por parte da Federación, que só contactará directamente coa Banda e o/a interesado/a se detecta algunha anomalía neles.

Nome:*
Apelido(s):*
Data de nacemento:*
 / 
 / 

Escolla o documento identificador. A opción DNI/NIE é a preferente. A opción "Pasaporte" habilítase para quen non dispoña de DNI/NIE e "Libro de familia", para aqueles menores de 14 que opten por esa opción. Por favor, teña que en conta que a Federación recomenda a inscrición mediante DNI para facilitar a organización interna, especialmente nos seus certames, de modo que agradecemos que se faga mediante esta opción

Tipo de identificador:*
Número do Documento:*

O formato para introducir o DNI é coa letra ao final, en maiúscula e sen guións. Exemplo: 12345678X

Enderezo:*
Teléfono móbil:*
Teléfono fixo:
Enderezo electrónico:*
Enderezo electrónico (confirmación):*

(Teña en conta que a combinación de maiúsculas e minúsculas sexa correcta, sobre todo se o introduce desde un dispositivo móbil)

Este enderezo:*
Banda de música da que solicita a baixa:*

Se non coñece o enderezo electrónico da banda da que desexa solicitar a baixa, pode consultar a nosa base de datos de datos de contacto, abrindo a ligazón nunha xanela ou nunha pestana nova para non perder os datos que xa introduciu (co botón dereito do rato). Pódea consultar premendo aquí

Enderezo electrónico da banda da que solicita baixa:*
Especialidade instrumental:*
Banda de música en que solicita a alta:*
Director/a:*
Enderezo electrónico da banda en que solicita alta:*
Enderezo electrónico do seu representante

(Opcional, só para efectos de notificación.)

É menor de idade?:*
Nome do pai/nai/titor-a:*
Documento de identidade do titor/a:*
Enderezo electrónico do pai/nai/titor-a:*
Teléfono do pai/nai/titor-a (se é diferente do do/a músico/a):

Por favor, suba os ficheiros que se lle indican a continuación:

Fotografía recente:*

Pode subir o Documento Identificador (preferiblemente DNI/NIE) tanto nun documento escaneado coas dúas caras do mesmo como en dous documentos separados.

Documento Identificador (DNI/Pasaporte/Libro de familia):*
Outra páxina/cara do documento (opcional):
Documento identificador do titor/a:*
Outra cara/páxina do documento identificador do titor/a:*

Os seguintes campos refírense á persoa que introduce os datos, non á perosa que se inscribe

Nome da persoa que realiza o procedemento:*
DNI da persoa que realiza o trámite:*
Cargo que desempeña:*

Esta é a sinatura da persoa que introduce os datos. Se desexa contar con sinatura dixital, pode conseguir información sobre os certificados aquí (persoas físicas) ou aquí (persoas xurídicas) e, sobre a sinatura, aquí.

Sinatura (dixital ou escaneada):*
Código da Banda:*
DECLARACIÓN (prema no recadro):

Realice a seguinte operación:

Verificación: